ymparistopalvelut1.jpg

Ympäristölupa ja ympäristövaikutusten arviointi

Laadimme asiantuntemuksella ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset hakemukset ja ilmoitukset ja olemme mukana avustamassa toiminnanharjoittajaa lupakäsittelyn eri vaiheissa. Lupahakemuksia laadittaessa panostetaan sujuvaan yhteistyöhön lupaviranomaisen kanssa, mikä edesauttaa ja nopeuttaa lupapäätöksen syntymistä.

Ympäristö- ja vesilupiin liittyviä osaamisalueitamme ovat 

  • lupahakemusten, ilmoitusten ja niihin liittyvien suunnitelmien laadinta
  • maaperän ja pohjaveden perustilaselvitykset
  • vesilain mukaiset lupahakemukset ja ruoppausilmoitukset
  • viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut
  • lupiin liittyvät tarkkailuohjelmat, näytteenotot ja vuosiraportoinnit
  • muutoslupahakemukset

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

YVA:lla eli ympäristövaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa kartoitetaan suunnitellun toiminnan välittömät tai välilliset vaikutukset muun muassa ihmisten terveyteen, maaperään, yhdyskuntarakenteeseen, luonnonvarojen hyödyntämiseen, maisemaan ja kulttuuriympäristöön.

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään kaikille hankkeille, joista saattaa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, mutta hankkeille ei voida myöntää lupaa, ennen kuin vaikutukset on arvioitu.

Vastaamme ympäristövaikutusten arvioinnista ja suunnittelusta yhteistyössä viranomaisten kanssa panostaen vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa etsitään keinoja ja toimenpiteitä haitallisten vaikutuksien ennaltaehkäisyyn ja minimointiin. Onnistunut ympäristövaikutusten arviointiprosessi edesauttaa hankkeen etenemistä.

 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Milja Vepsäläinen
Ympäristöpalvelut

Puhelin 040 823 5892
etunimi.sukunimi@vahanen.com

milja_vepsalainen_verkko.jpgUlla-Maija Liski
Ympäristöpalvelut

Puhelin 040 8422 687
etunimi.sukunimi@vahanen.com

ulla_liski.jpg

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö